Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obaveštenje o isplati stare devizne štednje

Informacije o sprovodjenju odredaba Zakona o regulisanju javnog duga RS po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište da teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS“, br. 108/2016; br. 113/2017 i 52/2019)

Procedura za otvaranje računa

Račune za isplatu dospelih obveznica stare devizne štednje i vlasničke račune kod Centralnog registra, depoa I kliringa hartija od vrednosti (CRHoV) je moguće otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci u Republici Srbiji.

Pre dolaska u banku potrebno je obratiti se Upravi za javni dug / Ministarstvo finansija Republike Srbije kako bi se Rešenje Uprave overilo pečatom pravosnažnosti I kako bi ste preuzeli poništenu štednu knjižicu / karticu računa ili Potvrdu Uprave za javni dug da je Rešenje doneto na osnovu odluke suda u slučajevima kada je knjižica / kartica računa izgubljena.

Tek po dobijanju pečata pravosnažnosti na Rešenju, moguće je obratiti se banci sa zahtevom za otvaranje potrebnih računa.

U odabranoj banci se otvara devizni račun za isplatu obveznica stare devizne štednje I vlasnički račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHoV) za potrebe konverzije štednje u obveznice.

Nakon zaključivanja ugovora sa bankom i otvaranja potrebnih računa Banka će izdati potvrde o otvaranju deviznog računa za isplatu stare devizne štednje I pregled “Podaci o klijentu” iz CRHoVa sa informacijama u vezi sa vlasničkim računom. Dobijene potvrde je potrebno da štediša dostavi Upravi za javni dug lično ili na način koji definiše sama Uprava.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa kod Eurobank:
  • Identifikacioni dokument (lična karta za rezidente RS, pasoš ili lična karta za nerezidente)
  • Rešenje Uprave za javni dug snabdeveno pečatom pravosnažnosti
  • Poništena štedna knjižica / kartica računa / potvrda Uprave za javni dug da je to rešenje doneto na osnovu odluke suda iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o regulisanju javnog duga RS po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište da teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS“, br. 108/2016; br. 113/2017 i 52/2019)
Ukoliko račune otvara ovlašćeno lice, uz gore pobrojana dokumenta obavezno dostavlja i:
  • Ovlašćenje za sprovođenje radnji u ime i za računa vlasnika stare devizne štednje, na obrascu banke overeno od strane nadležnog organa. Obrazac ovlašćenja za banku kao i uputstvo za popunjavanje i overu možete preuzeti u dnu strane, u sekciji Povezana dokumenta.
  • Kopije identifikacionog dokumenta vlasnika štednje (overen od strane nadležnog organa)
Ukoliko ovlašćeno lice zastupa više vlasnika štednje, neophodno je da za svakog vlastodavca / vlasnika štednje dostavi zasebno punomoćje

Konverzija obveznica

Konverziju obveznica sprovodi Centralni registar, depo I kliring hartija od vrednosti (CRHoV) po nalogu i instrukciji Uprave za javni dug. Banka ne sprovodi nikakve aktivnosti u vezi sa konverzijom.

Isplata obveznica o dospeću

Obveznice dospevaju za isplatu 28.02. I 31.08. u periodu od 2020. do 2023. godine. Sredstva od dospelih obveznica se isplaćuju na devizne račune za isplatu stare devizne štednje nakon što se ista uplate na račun banke. Klijentu su sredstva dostupna nakon saldiranja od strane banke.

Radi uštede vašeg vremena, možete zakazati termin za otvaranje potrebnih računa na +381 11 202 33 53

Za sve dodatne informacije mozete nas kontaktirati putem mail adrese office@eurobank.rs

Top