Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Gotovinski hipotekarni kredit

Gotovinski hipotekarni kredit u RSD za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski hipotekarni kredit u RSD
 • Valuta kredita: RSD
 • Učešće: bez učešća
 • Iznos kredita: do 5.000.000 RSD
 • Period otplate: do 71 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 11,77%, promenljiva (3mBelibor+6,00%)*
 • Efektivna kamatna stopa: od 13,22%
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Naknada za održavanje kreditne partije: 0%
Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:
Valuta kredita Dinarski kredit
Iznos kredita (RSD) 5.000.000
Rok otplate (u mesecima) 71
Naknada za obradu kredita 0%
Iznos mesečne rate(u RSD) 98.492
Ukupno otplaćeno (RSD) 7.069.378
NKS* promenljiva, godišnja 11,77%
EKS** na dan 29.09.2023. 13,22%

*Kamatna stopa je promenljiva. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

** Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 29.09.2023. iznosi 5,77% i primenjuje se do 31.12.2023 godine.
** U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:


Gotovinski hipotekarni kredit
Menica x 2 100 RSD (50 RSD po menici)
Osnovni izvestaj kreditnog biroa 246 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti 540 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti 14.000 RSD
Upis hipoteke 22.640 RSD

Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR
 • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Depozit: 30%
 • Iznos kredita: do 100.000 EUR
 • Period otplate: do 71 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 9,44%, promenljiva (6mEuribor+5,30%)
 • Efektivna kamatna stopa: od 10,26%
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Naknada za održavanje kreditne partije: 0%

Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:

Valuta kredita* Dinarski kredit indeksiran u EUR
Iznos kredita (EUR) 30.000 EUR
Rok otplate (u mesecima) 71 mesec
Depozit 30% 9.000 EUR
Naknada za obradu kredita 0%
Iznos mesečne rate(u EUR) 555 EUR
Ukupno za otplatu (EUR) 40.045 EUR
NKS** promenljiva, godišnja 9,44%
EKS*** na dan 29.09.2023. 10,83%


*Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

**Kamatna stopa je promenljiva, godišnja i usklađuje se svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište.

***EKS je obračunat na dan 29.09.2023. pri čemu je korišćena vrednost 6M Euribora u iznosu od 4.14%.

*** U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

Pregled troškova (RSD) Gotovinski hipotekarni kredit
Menica x 2 100 RSD (50 RSD po menici)
Osnovni izvestaj kreditnog biroa 246 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti 540 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti 14.000 RSD
Upis hipoteke 22.640 RSD

Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Povezana dokumenta

Top