Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Posebna ponuda - Beograd na vodi

POSEBNA PONUDA STAMBENIH KREDITA ZA KUPCE STANOVA U ZGRADAMA KOMPLEKSA BEOGRAD NA VODI


Prednosti naše Ponude su brojne:
 • Bez naknade za obradu zahteva
 • Brzo i lako do stana uz stambeni kredit Eurobank Direktne
 • Sredstva obezbeđenja - 2 menice, hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja je predmet adaptacije ili drugoj nekretnini ukoliko je procenjena vrednost minimalno 30% iznad vrednosti radova navedenih u Predmeru i predračunu radova, osiguranje nepokretnosti.

 • Nominalna kamatna stopa:
  • 6,35% (2,67% + 6M Euribor) - za kredit osigurane preko NKOSK-a od 31.01.2025.
  • 6,63% (2,95% + 6M Euribor) - za kredit bez NKOSK osiguranja od 31.01.2025.
 • Efektivna kamatna stopa:
  • od 6,80% - za kredit osiguran kod NKOSK-a
  • od 6,91% - za kredit bez osiguranja preko NKOSK-a
Karakteristike kredita Stambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
Valuta kredita** Kredit indeksiran u EUR Kredit indeksiran u EUR
Kupoprodajna cena 100.000 EUR 100.000 EUR
Učešće 20% 20.000 EUR 20.000 EUR
Iznos kredita 80.000 EUR 80.000 EUR
Rok otplate 360 meseci 360 meseci
Nakanada za obradu zahteva 0% 0%
Iznos mesečne rate do 31.12.2024 422 EUR 422 EUR
Iznos mesečne rate od 31.01.2025 501 EUR 516 EUR
Ukupan iznos kredita za otplatu 183.105 EUR 186.298 EUR
NKS** promenljiva, godišnja 6,35% (2,67% + 6M Euribor) 6,63% (2,95% + 6M Euribor)
EKS*** na dan 09.07.2024. 6,88% 6,99%

*Primer se odnosi na klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj.

*** Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6M Euribora i fiksne marže. Banka za vrednost 6M Euribora primenjuje vrednost koja je zvanično objavljena 2 radna dana ranije, a koja važi na dan primene. Usklađivanje kamate vrši se svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope dva radna dana ranije u odnosu na dan usklađivanja. Izmenjena kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa mesec dana nakon izvršene promene.

**** EKS je obračunat na dan 09.07.2024. pri čemu je korišćena vrednost 6M Euribora u iznosu od 3,68%. U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

Pregled troškova (RSD) Stambeni kredit bez osiguranja kod NKSOK-a Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a
Menica x 2 100 RSD (50 RSD po menici) 100 RSD (50 RSD po menici)
Osnovni izvestaj kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD
Overa založne izjave 10.800 RSD 10.800 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti) 40 EUR (u RSD protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti 540 RSD 540 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti 14.000 RSD 14.000 RSD
Upis hipoteke 26.060 RSD 26.060 RSD
Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a / 30 EUR (u RSD protivvrednosti)
Premija NKOSK-a, za trošak osiguranja kod NKOSK-a od 1.50% - 3.50% po važećem Tarifniku NKOSK-a / 1.400 EUR (u RSD protivvrednosti)

Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže. U skladu sa Odlukom NBS- a od septembra 2024.godine, naknada za prevremenu otplatu kredita se ne naplacuje do 31.12.2024.godine. Nakon 31.12.2024. godine, naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Ponuda važi za kupovinu nepokretnosti od izabranog investitora.

Povezana dokumenta

Top