Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kreditiramo Vaše preduzeće na putu do uspeha!

Kreditni aranžmani strukturiraju se prema specifičnim potrebama i zahtevima klijenata kao i njihovoj kreditnoj sposobnosti. Rokovi trajanja kredita zavise od karaktera transakcije i od otplatnog kapaciteta klijenta. Kamatne stope su veoma konkurentne na tržištu i zavise od: iznosa i roka kredita, vrste i namene finansiranja, kreditne sposobnosti klijenta, kvaliteta instrumenata obezbedjenja kredita kao i od karaktera i obima saradnje klijenta sa bankom.

Način otplate kredita se aranžira u skladu sa rokom trajanja kredita i karakterom transakcije a najčešće tako što se kamata po pravilu plaća mesečno dok se glavnica vraća u jednakim mesečnim ratama nakon grace perioda ili u celosti o roku dospeća kredita. Instrumenti obezbedjenja kredita koje banka prihvata su: namenski-garantni depozit, hipoteka prvog reda nad prihvatljivim nepokretnostima, zaloge na prihvatljivoj opremi i drugim osnovnim sredstvima, zaloga nad potraživanjima, jemstva drugih pravnih lica, korporativne garancije kao i menice klijenata.

Vrste kredita:


 • kratkoročni dinarski kredit za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti klijenta
 • kratkoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti
 • kratkoročni devizni kredit za finansiranje obaveza klijenta prema dobavljačima iz inostranstva
 • dugoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za refinansiranje postojećih obaveza klijenta
 • dugoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za finansiranje investicionih i drugih potreba klijenta
 • dugoročni devizni kredit za finasiranje uvoza opreme i druge potrebe
 • kratkoročne i dugoročne višenamenske okvirne linije za kredite,garancije i akreditive.
 • posebni ( namenski ) krediti namenjeni finansiranju projekata ( projektno finansiranje )

Prilikom podnošenja zahteva za kredit neophodno je banci dostaviti sledeće dokumente:

 • Rešenje o registraciji preduzeća (sva rešenja od osnivanja do podnošenja zahteva)
 • Obrazac overenih potpisa ovlašćenih lica za zastupanje
 • Obaveštenje nadležnog organa za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima
 • Odluka o osnivanju i Statut preduzeća
 • Potvrda o izvršenoj registraciji nadležnog poreskog organa sa PIB brojem
 • Potvrda Agencije za prinudnu naplatu o broju dana i visini iznosa blokade od početka tekuće poslovne godine
 • Kratak opis preduzeća koji mora sadržati sledeće elemente:
  • kratak istorijat preduzeća
  • podaci o menadžmentu preduzeća (ime i prezime, funkcija, radno iskustvo, obrazovanje i sl.) kao i o broju i strukturi zaposlenih u preduzeću
  • plan razvoja i strategija poslovnog nastupa preduzeća u budućnosti
  • opis delatnosti preduzeća i karakteristike tržišta (stanje na tržištu, glavni konkurenti, tržišno učešće preduzeća, tržišni trendovi, ponuda/tražnja i sl.)
  • opis glavnih proizvoda i usluga i njihovo procentualno učešće u ukupnim prihodima preduzeća
 • Finansijske izveštaje za poslednja tri obračunska perioda i to bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine; polugodišnji izveštaj ako se zahtev podnosi u drugoj polovini godine i revizorske izveštaje ukoliko postoje
 • Biznis plan ili projekcije poslovanja preduzeća u narednom periodu
 • Elaborat o investicionom ulaganju (ukoliko se traži investicioni kredit)
 • Dokumentaciju u vezi sa eventualnim instrumentima obezbedjenja (npr. Izvod iz zemljišnih knjiga, plan parcele i objekta i sl.).

Banka zadržava pravo da, u zavisnosti od potrebe, zatraži dodatne informacije ili dokumentaciju o čemu se klijent obaveštava u najkraćem roku.

Top