Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Zaštita privatnosti


OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI NA VEB-SAJTU WWW.EUROBANK-DIREKTNA.RS

Banka Eurobank Direktna a.d. obaveštava posetioce/korisnike ovog veb-sajta (u daljem tekstu veb-sajt) da je obrada podataka o ličnosti uređena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 87/2018).

Rukovalac

Rukovalac podacima je banka pod nazivom “Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd” (u daljem tekstu Eurobank Direktna), Ulica Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, telefon: 0800 1111 44.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Možete da kontaktirate Lice za zaštitu podataka o ličnosti za pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka, putem adrese Ulica Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija ili slanjem i-mejla na adresu elektronske pošte: dpo@eurobank-direktna.rs.

Koje podatke o ličnosti Eurobank Direktna prikuplja i iz kojih izvora?

Podaci o ličnosti koje Eurobank Direktna prikuplja i obrađuje spadaju u sledeće kategorije, od kojih se neke ne moraju odnositi na Vas:

 1. Podaci koje prikupljamo direktno od Vas kada popunjavate i podnosite obrasce koji su dostupni na veb-sajtu (npr. obrazac za prigovor). To mogu biti: ime i prezime, ime oca, broj fiksnog ili mobilnog telefona, i-mejl adresa i uopšte podaci koje upisujete u polja za slobodan unos teksta. Savetujemo Vam da u ta polja ne unosite podatke kao što su rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje, podaci o zdravstvenom stanju, biometrijski ili genetski podaci, seksualna orijentacija itd. Osim toga, treba da budete sigurni da su podaci koje dajete putem obrazaca na veb-sajtu tačni i ažurni, a u obavezi ste da obavestite Eurobank Direktnu u slučaju promene ili dopune ovih padataka.
 2. Podaci koji se automatski prikupljaju putem veb-sajta. Kada posetite i koristite veb-sajt neki podaci se automatski prikupljaju, npr. IP adresa Vašeg računara, pretraživač i softver koji koristite, brzina Vaše konekcije i informacije o programima koji su instalirani na Vašem računaru, osnovne informacije o konekciji sa veb serverom kao i informacije prikupljene putem “kolačića” (cookies).

Zašto Eurobank Direktna prikuplja Vaše podatke i koji su pravni osnovi za njihovu obradu?

Eurobank Direktna prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledećim slučajevima:

Α. Na osnovu Vašeg pristanka

Ova obrada se vrši za potrebe kao što je komunikacija sa Vama, pod uslovom da ste popunili neki od obrazaca koji se nalaze na veb-sajtu (obrazac za prigovore, obrazac za komunikaciju itd). Podrazumeva se da unos Vaših podataka o ličnosti u pomenute obrasce predstavlja izjavu pristanka sa Vaše strane i omogućava Eurobank Direktnoj da komunicira sa Vama i da Vam šalje obaveštenja/finansijske izvode. Osim toga, Eurobank Direktna može da obrađuje Vaše podatke u promotivne/reklamne svrhe, ukoliko ste nam dali saglasnost. U tom slučaju, imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku. Međutim, to neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na Vašem pristanku pre nego što je isti povučen.

Β. U cilju ispunjenja pravnih obaveza Banke

Ova obrada se vrši u svrhe, kao što su:

 1. Ispunjenje obaveza Eurobank Direktne koje su propisane važećim zakonskim okvirom, kao i odlukama bilo kog nadležnog tela.
 2. Zaštita i bezbednost informacionog sistema, prevencija, sprečavanje i odvraćanje od vršenja bilo koje ilegalne aktivnosti.

C. Za legitimne interese Eurobank Direktne ili treće strane

Ova obrada se sprovodi u svrhe kao što su unapređenje postojećih usluga i odbrana prava i legitimnih interesa Eurobank Direktne ili treće strane. Pre započinjanja obrade procenjeno je da predmetna obrada neće uticati na Vaša osnovna prava i slobode do takvog stepena da oni pretežu nad legitimnim interesima Eurobank Direktne ili treće strane, što bi ovu obradu učinilo zabranjenom.

D. U cilju izvršenja ugovora sa klijentima

Ova obrada se sprovodi u svrhe izvršenja ugovora zaključenog sa Vama. Primeri za takvu vrstu obrade su situacije kada putem sajta Banke podnosite zahteve, prigovore, reklamacije, upite za usluge koje već koristite.

Podaci o ličnosti dece

Eurobank Direktna u potpunosti razume važnost zaštite podataka o ličnosti dece. Ovaj veb-sajt nije namenjen ni namenski dizajniran da bi bio namenjen deci. Eurobank Direktna nema nameru svesnog prikupljanja i čuvanja podataka o ličnosti dece koja mogu imati pristup ovom veb-sajtu.

Ukoliko Eurobank Direktna dođe do saznanja da se podaci o ličnosti dece prikupljaju a da pri tome nisu ispunjeni zakonski preduslovi, ovi podaci će biti odmah obrisani.

Koliko dugo će Eurobank Direktna čuvati Vaše podatke o ličnosti?

Podaci o ličnosti će se čuvati do ispunjenja svrhe u koju su prvobitno prikupljeni i obrađeni, odnosno u periodu određenom relevantnim zakonskim okvirom, odnosno u periodu neophodnom za ostvarivanje potraživanja i zaštitu prava i legitimnih interesa.

Ko su primaoci Vaših podataka?

Za svrhe ispunjenja pravnih obaveza, ostvarivanja legitimnih interesa, kao i u slučaju kada Eurobank Direktna ima ovlašćenje ili Vašu saglasnost, primaoci podataka mogu biti na primer:

 1. Ovlašćeni zaposleni Eurobank Direktne u domenu svojih poslova i ovlašćenja;
 2. Pružaoci proizvoda i/ili informacionih usluga i/ili pružaoci podrške informacionim i elektronskim sistemima;
 3. Kompanije odgovorne za skladištenje, arhiviranje, upravljanje i uništavanje zapisa i podataka.
 4. Kol centri;
 5. Kompanije koje vrše ispitivanja zadovoljstva ili uopšte marketinška ispitivanja;
 6. Kompanije za promociju proizvoda i/ili usluga – reklamne kompanije;
 7. Advokati, advokatske kancelarije, konsultanti u domenu svojih dužnosti;
 8. Nadležni organi i tela kojima je poveren nadzor/praćenje poslovanja Banke, u okviru njihovih nadležnosti (Narodna banka Srbije, eksterni revizori, Uprava za sprečavanje pranja novca itd).

Da li je Eurobank Direktna ovlašćena da prenese Vaše podatke u druge države (van granica Republike Srbije)?

Eurobank Direktna može da prenese Vaše podatke o ličnosti u druge države (van Republike Srbije) u sledećim okolnostima:

a) Ukoliko ta država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi obezbeđuje primeren nivo zaštite; ili

b) Ukoliko su obezbeđene odgovarajuće mere zaštite, u skladu sa zakonom.

Ako ovi uslovi nisu ispunjeni, prenos podataka se može obaviti u sledećim slučajevima:

a) Dali ste Eurobank Direktnoj izričit pristanak za prenos; ili

b) Prenos je neophodan za podnošenje ili ostvarivanje pravnog zahteva ili zaštitu prava; ili

c) Eurobank Direktna ima zakonsku obavezu da dostavi podatke.

Link ka veb-sajtovima trećih strana

Bilo koja međupovezanost ovog veb-sajta sa veb-sajtom bilo koje treće strane putem posebnih linkova (link, hyperlink ili baner) ne znači da Eurobank Direktna prihvata bilo kakvu odgovornost za politike primenjene od strane tih veb-sajtova po pitanju zaštite i postupanja sa podacima o ličnosti.

Morate biti sigurni da ste obavešteni o zaštiti i postupanju sa Vašim podacima, od strane pomenutih veb-sajtova.

Koja su Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti?

Imate sledeća prava:

a) Da zahtevate da budete obavešteni o kategorijama Vaših podataka koje čuvamo i obrađujemo, o tome odakle oni potiču, o svrhama njihove obrade, o kategorijama njihovih primalaca, o periodu čuvanja, kao i o Vašim pravima (pravo na pristup);

b) Da zahtevate ispravku i/ili dopunu svojih podataka kako bi bili potpuni i tačni (pravo na ispravku), podnošenjem bilo kog dodatnog dokumenta koji je neophodan da opravda potrebu za ispravkom ili dopunom;

c) Da tražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (pravo na ograničenje obrade);

d) Da podnesete prigovor na bilo kakvu dalju obradu Vaših podataka (pravo na prigovor);

e) Možete da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti iz evidencije Eurobank Direktne (pravo na brisanje) pod određenim okolnostima, kao u slučajevima kada ovi podaci više nisu neophodni ili ste povukli svoju saglasnost;

f) Možete da tražite prenos Vaših podataka iz Eurobank Direktne bilo kom drugom rukovaocu (pravo na prenosivost);

g) Možete da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku. Povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je zasnovana na pristanku pre nego što je isti povučen;

h) Pravo na pritužbu Povereniku: Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Adresa Poverenika je: Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, tel: +381 11 3408 900.

Molimo Vas da imate u vidu sledeće, jer se tiče Vaših gore navedenih prava:

§Vaša prava pod tačkama mogu biti ograničena, u slučaju da se odnose na podatke koji su neophodni za sklapanje i/ili produžetak ugovora, bez obzira na izvor iz kog su prikupljeni.

§Eurobank Direktna zadržava pravo da odbije Vaš zahtev za ograničenje obrade ili brisanje podataka, ako je njihova obrada ili skladištenje neophodno za ostvarivanje ili zaštitu njenih prava ili ispunjavanje obaveza.

§Pravo na prenosivost ne uključuje brisanje Vaših podataka iz evidencije Eurobank Direktne.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za ostvarivanje svojih prava možete pisanim putem kontaktirati Službu za odnose sa klijentima, Ulica Vuka Karadžića 10, Beograd ili poslati i-mejl na adresu office@eurobank-direktna.rs.

Eurobank Direktna će nastojati da obradi Vaš zahtev u roku od 30 dana po njegovom prijemu. Ovaj period može biti produžen za dodatnih 60 dana, ukoliko se proceni da je neophodno, uzimajući u obzir složenost slučaja i broj zahteva. Eurobank Direktna će Vas obavestiti u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg zahteva u slučaju bilo kakvog produžetka gore navedenog perioda.

Ove radnje Banka vrši bez naknade. Međutim, ako je zahtev očigledno neosnovan i/ili se ponavlja i preteran je, Eurobank Direktna može, nakon što Vas obavesti, da naplati razumnu naknadu ili da odbije da postupi po zahtevu.

Kako Eurobank Direktna štiti Vaše podatke o ličnosti?

Eurobank Direktna primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osigurala bezbednost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti i njihove obrade, njihovu zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, zabranjenog prenosa, deljenja ili pristupa i bilo kojeg drugog oblika nezakonite obrade.

Iako će Eurobank Direktna uložiti najveće napore da zaštiti Vaše podatke o ličnosti, ona ne može garantovati bezbednost podataka koji se prenose putem njenog veb-sajta, jer prenos podataka na internetu nije apsolutno bezbedan.

Top