Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Doznake

Eurobanka nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca iz inostranstva, kao i slanje novca u inostranstvo sa deviznih računa klijenata Banke.

Prilivi iz inostranstva

Transfer novca iz inostranstva, putem LORO doznake, može se vršiti iz svih zemalja sveta, uz Instrukciju za usmeravanje priliva koja se dobija u bilo kojoj ekspozituri Banke prilikom otvaranja deviznog računa.

Na prilive u korist fizičkih lica, klijenata Banke primenjuje se važeća tarifa Banke za naplatu provizije.

Isplata se vrši u valuti priliva, a na zahtev klijenta isplata se može vršiti i u dinarima.

Plaćanje ka inostranstvu

Usluge platnog prometa sa inostranstvom Banka vrši na efikasan i stručan način, pod najpovoljnijim uslovima za klijenta.

Za plaćanja ka inostranstvu klijent, u ekspozituri, popunjava Zahtev i prilaže prateću dokumentaciju, ukoliko je propisana, zavisno od svrhe plačanja koja može biti različita:

  • izdržavanje člana porodice u inostranstvu
  • poklon
  • pomoć
  • školarine
  • troškovi lečenja u inostranstvu
  • iseljenje iz zemlje…

Nalozi za plaćanje sa obezbeđenim pokrićem za plaćanje, provizijom u skladu sa Tarifnom politikom Banke i odgovarajućom dokumentacijom, primljeni u Banku do 14 časova izvršavaju se istog radnog dana. Nalozi primljeni posle navedenog roka izvršavaju se sledećeg radnog dana.


O B A V E Š T E NJ E

o plaćanju ka zemlji članici Evropske unije do iznosa od EUR 50.000,00 (Uputstvo o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, tačka 2)

Obavestavamo Vas da će Vaš nalog za plaćanje ka zemlji članici Evropske unije do iznosa od 50 000,00 EUR, koji je popunjen u skladu sa navedenim Uputstvom, sa obezbeđenim pokrićem i odgovarajućom dokumentacijom, primljen do 14.00 časova, biti obrađen istog dana ispostavljanjem naloga korespodentnoj banci. Nalozi primljeni posle navedenog vremenskog roka izvršavaju se sledećeg radnog dana pod istim uslovima

Korespodentna banka nastojaće da izvrši nalog u skladu sa dobijenim instrukcijama, u zavisnosti od naznačene korisničke banke, sa valutom do dva radna dana.

Račun korisnika plaćanja će biti odobren u skladu sa poslovnom politikom banke korisnika.

Provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa Tarifnom politikom Banke, unapred, sa deviznog računa Klijenta.

Eventualni troškovi treće banke se naplaćuju po prijemu zaduženja od banke korespodenta po principu pokrića stvarnih troškova.

Top