Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Nerezidenti i organizacije trećeg sektora

Pod drugim nerezidentima podrazumevaju se strana preduzeća, međunarodne vladine i nevladine organizacije, ambasade i slično. Organizacije trećeg sektora su udruženja građanja, fondovi, fondacije, zadužbine, sindikati i verske zajednice.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa stranih pravnih lica - nerezidenata u Eurobank Direktnoj je:

 • Rešenje republičkog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom
 • Rešenje o matičnom broju
 • PIB - izvod o poreskom broju klijenta
 • Obrazac OP - overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 • Fotokopija lične karte/pasoša lica ovlašćenih za zastupanje

Pod drugim nerezidentima podrazumevaju se strana preduzeća, međunarodne vladine i nevladine organizacije, ambasade i slično.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa u Eurobank Direktnoj:

 • Akt o osnivanju nerezidenta u matičnoj zemlji
 • Statut/ profil nerezidenta
 • Fotokopije pasoša lica ovlašćenih za zastupanje nerezidenta u matičnoj zemlj
 • Ovlašćenje (pod uslovom da se određena osoba imenuje da u ime nerezidenta može da otvori račune u banci, da potpisuje i raskida bankarske ugovore, da raspolaže sredstvima nerezidenta kao i da daje i ukida ovlašćenja trećim licima da raspolažu sredstvima nerezidenta).

Organizacije trećeg sektora su udruženja građanja, fondovi, fondacije, zadužbine, sindikati i verske zajednice.

Potrebna dokumentacija za otvaranje tekućeg dinarskog računa:

 1. - Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova, saveznog ministarstva ili ministarstva za ljudska prava (društvene organizacije i udruženja građana - sportski klubovi, udruženja, savezi)
  - Rešenje ministarstva za rad i zapošljavanje (sindikati i sindikalne organizacije)
  - Akt nadležnog organa o osnivanju - verske organizacije i drugo
  - Rešenje ministarstva kulture (fondovi, fondacije i zadužbine)
 2. Rešenje o matičnom broju
 3. PIB – izvod o poreskom broju klijenta
 4. Obrazac OP –Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 5. Zahtev za otvaranje računa ( formular banke)
 6. Ugovor o otvaranju i vodjenju računa/ u dva primerka ( formular banke)
 7. Karton deponovanih potpisa/ u tri primerka ( formular banke)
 8. Fotokopije ličnih karata lica ovlašćenih za zastupanje

Otvaranje deviznog računa :

 1. - Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova, saveznog ministarstva ili ministarstva za ljudska prava (društvene organizacije i udruženja građanja - sportski klubovi,udruženja, savezi)
  - Rešenje ministarstva za rad i zapošljavanje (sindikati i sindikalne organizacije)
  - Akt nadležnog organa o osnivanju - verske organizacije i drugo
  - Rešenje ministarstva kulture (fondovi, fondacije i zadužbine)
 2. Rešenje o matičnom broju
 3. PIB – izvod o poreskom broju klijenta
 4. Obrazac OP –Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 5. Zahtev za otvaranje računa ( formular banke)
 6. Ugovor o otvaranju i vodjenju računa/ u dva primerka ( formular banke)
 7. Karton deponovanih potpisa/ u tri primerka ( formular banke)
 8. Fotokopije ličnih karata lica ovlašćenih za zastupanje
Top