Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa Vama, imate pravo u direktnom obraćanju Banci pokušate da sporni odnos prevaziđete tako što ćete uputite pisani prigovor.

Prigovor možete podneti u pisanoj formi koristeći sledeće kanale, uz navođenje da je reč o prigovoru:

  • Poštom na adresu Eurobank Direktna a.d. Služba za unapređenje odnosa sa korisnicima, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd,
  • Putem internet prezentacije, popunjavajući obrazac forme OVDE,
  • Elektronskom poštom na adresu office@eurobank-direktna.rs,
  • Putem aplikacije elektronskog ili mobilnog bankarstva, ako se prigovor odnosi na usluge koje su pružene preko ovih servisa,
  • U poslovnim prostorijama Banke

Prigovor treba da sadrži podatke na osnovu kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Bankom (npr. broj kreditne partije, broj platnog računa, poslednje 4 cifre sa platne kartice i sl.), kao i razloge zbog kojih prigovor podnosite.

Top