Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE BANKE EUROBANK DIREKTNA A.D. U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI („SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE“ BROJ 87/2018)Banka Eurobank Direktna a.d. (u daljem tekstu “Banka”) Vas obaveštava, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim propisima, da u svojstvu rukovaoca obrađuje Vaše podatke o ličnosti, prikupljene putem podnošenja zahteva/prihvatanja ponude za pružanje usluga ili proizvoda, prilikom zaključenja ugovora sa Bankom, ili prilikom uspostavljanja i trajanja poslovnog odnosa sa Bankom, kako je opisano u nastavku.

1. Koje podatke o ličnosti Banka prikuplja i iz kojih izvora?Podaci o ličnosti koje Banka prikuplja i obrađuje mogu biti sledeći, ali se ne odnose nužno svi na Vas:
 • Identifikacioni podaci: ime i prezime, ime oca, devojačko prezime majke, lična karta ili pasoš, JMBG,datum i mesto rođenja, pol, državljanstvo, potpis itd. Navedeni podaci se prikupljaju direktno od Vas i ažuriraju se uz Vašu pomoć.
 • Kontakt podaci: adresa za prijem pošte, adresa elektronske pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona itd. Ove podatke dobijamo direktno od Vas, a verifikuju se/ažuriraju uz Vašu pomoć.
 • Podaci koji se tiču Vaše ekonomske i finansijske situacije: zanimanje, prihodi, zavisni članovi porodice, bračni status, platni listovi, dokumentacija o sticanju ili prenosu nepokretne ili pokretne imovine. Ove podatke prikupljamo/verifikujemo/ažuriramo ili direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su zemljišne knjige, katastar, sud, poreska uprava itd.
 • Podaci koji se tiču Vaše kreditne sposobnosti: dugovanja prema finansijskim institucijama po osnovu kredita, pozajmica, kreditnih kartica itd, koje prikupljamo od Kreditnog biroa.
 • Podaci koji su rezultat kreditnih analiza obavljenih putem relevantnih sistema Banke ili drugih finansijskih institucija.
 • Podaci koji proističu iz izvršenja Vašeg ugovora sa Bankom, podaci o izvršenim transakcijama (uključujući vrstu transakcije, datum i mesto transakcije).
 • Podaci vezani za snimljenu komunikaciju, pod uslovom da ste prethodno bili obavešteni, u skladu sa zakonom.
 • Podaci vezani za Vašu elektronsku identifikaciju i vezu sa elektronskim servisima (npr. elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo) i aplikacijama Banke.
 • Fotografije/snimci prikupljeni iz sistema za video snimanje prostorija Banke, gde su u skladu sa zakonom postavljena obaveštenja o snimanju.
 • Podaci za procenu rizika od pranja novca i/ili finansiranja terorizma koji su prikupljeni direktno od Vas, transakcija koje ste izvršili, organa vlasti i tela koja su nadležna za sprečavanje i suzbijanje navedenih dela.
 • Banka po pravilu ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, već to čini samo u izuzetnim slučajevima i to nakon primene odgovarajućih bezbednosnih mera i samo dok su ispunjeni neophodni zakonski uslovi.
 • Banka prikuplja i obrađuje podatke maloletnika samo kada su ispunjeni zakonski preduslovi za to.
 • Podaci iz Vaših odgovora na Bančina istraživanja, Vaših reakcija na reklamne kampanje kada oni nisu anonimizovani.
Gore navedene podatke možete dati direktno Vi. To uključuje i prikupljanje od treće strane, fizičkog ili pravnog lica, koje postupa u Vaše ime. Takođe, podatke može da prikupi/verifikuje/ažurira Banka, u slučajevima gde je to dozvoljeno i odgovarajuće, i putem javno dostupnih izvora kao što su zemljišne knjige, katastri, sudovi, registri, internet, javni profili na društvenim mrežama, mediji itd.

2. Zašto Banka prikuplja Vaše podatke i u koje svrhe?Banka prikuplja i obrađuje Vaše podatke koji su neophodni za:

A. Izvršenje ugovora i za sprovođenje predugovornih radnji na Vaš zahtev Obrada Vaših podataka koji su navedeni u Odeljku 1. vrši se u svrhe kao što su:
 1. Vaša identifikacija, verifikacija Vaših podataka i komunikacija sa Vama tokom predugovorne i ugovorne faze, kao i tokom bilo koje druge transakcije između Vas i Banke.
 2. Ocena Vaših zahteva, sklapanje ugovora sa Vama, njegovo neometano sprovođenje, ispunjenje obaveza obe strane i zaštita interesa i prava Banke.
 3. Pružanje usluga, podrška i praćenje Vaših transakcija, uključujući i one obavljene putem elektronskog bankarstva i mobilnog bankarstva.
 4. U slučaju odobravanja bilo kog kredita ili pozajmice, za:
  • procenu kreditnog rizika kom će Banka biti izložena ili je već izložena;
  • prevenciju ili smanjenje mogućnosti da ne ispunite svoje obaveze koje će proisteći iz ugovora koji sklapate sa Bankom;
  • nastojanje da se naplate bilo kakva dugovanja prema Banci nastala usled sprovođenja ugovora koji ćete potpisati.
 5. Komunikacija sa Vama, obaveštavanje kako da na najbolji način koristite Bančine proizvode i/ili usluge (npr. nove karakteristike proizvoda ili nove mogućnosti za korišćenje itd).
B. Ispunjenje pravnih obaveza Banke
Obrada Vaših podataka koji su navedeni u Odeljku 1. takođe se vrši u svrhe kao što su:
 1. Ispunjenje Bančinih obaveza propisanih zakonskim i drugim relevantnim propisima, kao i odlukama donetim od strane nadležnih institucija (nadzornih, nezavisnih, sudskih itd).
 2. Prevencija i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, zatim prevencija, otkrivanje i suzbijanje prevara na štetu Banke ili njenih klijenata, kao i bilo koje druge ilegalne aktivnosti.
 3. Zaštita klijenata, zaposlenih i posetilaca Banke i njihove imovine, kao i prostorija Banke i njene imovine uopšte.
 4. Ispunjenje obaveza Banke koje su propisane regulativom ili međunarodnim sporazumima u vezi sa razmenom i pružanjem finansijskih informacija (npr. FATCA).
 5. Aktivnosti sa ciljem realizacije statusne promene Banke.
C. Ostvarivanje legitimnih interesa Banke ili trećih strana
Obrada podataka navedenih u Odeljku 1. služi dodatno i za svrhe kao što su bezbednost informacionih sistema Banke, njenih poslovnih prostorija i imovine, sprečavanje i odvraćanje od vršenja kriminalnih aktivnosti ili prevara usmerenih protiv Banke ili trećih strana, zaštita zakonskih prava i interesa Banke ili treće strane (npr. kompanija koje sarađuju sa Eurobank Direktnom), aktivnosti sa ciljem realizacije statusne promene Banke, obrada Vaših prigovora, ispunjenje Bančinih obaveza koje proističu iz ugovora o kofinansiranju sa drugim institucijama/organizacijama ili uopšte trećim stranama, slanje i podnošenje upitnika sa ciljem da utvrdimo nivo Vašeg zadovoljstva proizvodima i uslugama Banke i odnosom u celini, itd.

D. Svrhe obrade na osnovu Vašeg pristanka
U slučajevima kada smo dobili Vaš pristanak, naročito kada obrada ne može biti zasnovana ni na jednom od zakonskih osnova navedenih od 2.A. do 2.C, obrada se zasniva na ovom pristanku (posebno videti dole navedene slučajeve promocije proizvoda i usluga, automatizovano donošenje odluka, kao i slučajeve kada popunjavate štampani ili elektronski obrazac za prijem informacija o proizvodima i uslugama, aktivnostima Banke ili drugih kompanija sa kojima postoji saradnja). U ovakvim slučajevima imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku. Međutim, to neće uticati na obradu koja je vršena na osnovu Vašeg pristanka pre njegovog povlačenja.

E. Promociju proizvoda i usluga
Ukoliko ste nam dali pristanak, možemo obrađivati Vaše podatke u svrhu promotivnih aktivnosti za nove proizvode/usluge koji odgovaraju Vašim navikama i interesima, pored onih koje već imate u korišćenju.

Automatizovano donošenje odluka
Banka može da vrši donošenje individualnih odluka zasnovanih na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, u sledećim slučajevima:
 • kada se ono smatra neophodnim za potpisivanje i izvršavanje Vašeg ugovora sa Bankom,
 • kada je ono zasnovano na zakonu,
 • kada ste nam dali izričit pristanak za ovu vrstu obrade, posebno u slučajevima kada automatizovano donošenje odluke ne može biti zasnovano ni na jednom prethodno navedenom zakonskom osnovu.
Banka sprovodi pomenutu obradu jer smatra da automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, vodi ka pravičnim, nepristrasnim i odgovornim odlukama. Ovim procesom Banka osigurava pravičnost i transparentnost, primenjujući odgovarajuće statističke i matematičke metode za profilisanje, odgovarajuće tehničke i organizacione mere za korekciju faktora koji bi mogli da dovedu do netačnosti u podacima o ličnosti, za smanjenje grešaka i za bezbednost podataka.
Svrha za koju Banka može da donese odluku zasnovanu samo na automatizovanom donošenju odluka je procena kreditnog rizika za pružanje potrošačkih kredita, pre potpisivanja ali takođe i tokom trajanja ugovora u slučaju da se javi potreba za evaluacijom Vaše kreditne sposobnosti (npr. u slučaju povećanja kreditnog limita, restrukturiranja dugovanja itd). U ovim slučajevima Banka sprovodi postupak automatizovanog donošenja odluka koji uključuje kombinovanu evaluaciju Vaših finansijskih podataka, Vašeg ekonomskog ponašanja što rezultira odobrenjem ili odbijanjem Vašeg zahteva za kredit, povećanje kreditnog limita, restrukturiranje dugovanja itd.Isključivo automatizovano donošenje odluka je u ovom slučaju neophodno za sklapanje ili izvršenje ugovora sa Bankom.
3. Ko su primaoci Vaših podataka?

Da bi Banka ispunila svoje ugovorne, zakonske i regulatorne obaveze, ostvarila svoje legitimne interese ili legitimne interese trećih strana, kao i u slučajevima u kojima je Banka ovlašćena ili je dobila Vašu saglasnost, primaoci neophodnih podataka o ličnosti (u zavisnosti od svrhe obrade) mogu biti sledeći:
 • Zaposleni Banke i lica angažovana od strane Banke
 • Kol-centri
 • Kompanije koje vrše ispitivanja zadovoljstva ili uopšte marketinška ispitivanja
 • Kompanije za promociju proizvoda i/ili usluga – reklamne kompanije
 • Kompanije odgovorne za skladištenje, upravljanje i uništavanje fajlova, zapisa i podataka
 • Fizička i pravna lica koja obrađuju podatke sa ciljem da ih ažuriraju (uključujući ažuriranje Vaših kontakt podataka u slučaju da ste propustili da obavestite Banku o pomenutoj izmeni)
 • Advokati, advokatske kancelarije, javni beležnici, revizori, konsultanti (npr. finansijski) u okviru svojih dužnosti, izvršitelji
 • Pružaoci usluga (uključujući cloud provajdere), i/ili pružaoci podrške informacionim i elektronskim sistemima bilo koje vrste, uključujući (ali ne ograničavajući se samo na) online sisteme i platforme. Pružaoci usluga elektronskog komunikacionog i informacionog društva (telekomunikacioni provajderi, i-mejl, webhosting, aplikacije za razmenu poruka)
 • Kompanije za obezbeđenje
 • Osiguravajuća društva
 • JP Pošta Srbije
 • omercijalni agenti, dobavljači proizvoda i usluga, posrednici koji nastupaju u Vaše ili naše ime, Vaši pravni konsultanti ili predstavnici
 • Kreditni biro Udruženja banaka Srbije, Forum za prevenciju prevara u kreditnim poslovima Privredne komore Srbije, kreditne i/ili finansijske institucije, institucije elektronskog novca, pružaoci platnih usluga, provajderi koji su uključeni u izvršenje ugovora sa Vama ili transakcija koje ste zahtevali, kao što su SWIFT, VISA, MASTERCARD, itd.
 • adležni organi i tela koja su odgovorna za nadzor/praćenje poslovanja Banke u okviru njihovih nadležnosti (Narodna banka Srbije, eksterni revizori, Uprava za sprečavanje pranja novca itd)
 • Državni organi
 • Advokati i, ukoliko je to dozvoljeno važećim propisima, agencije za naplatu potraživanja - u slučaju naplate potraživanja ili pokretanja postupaka. U slučaju ustupanja potraživanja koje Banka ima prema Vama, Vaši podaci će biti dostavljeni sticaocima potraživanja, pod uslovom obezbeđivanja propisane zaštite Vaših podataka
 • Kompanije odgovorne za izdavanje digitalnih sertifikata i digitalnih potpisa
 • Bilo koja treća strana koja Banci podnosi zahtev za informacije, pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi
 • Banka primalac u postupku realizacije statusne promene Rukovaoca, u skladu sa zakonskim i ugovornim obavezama
 • Druge kompanije sa kojima je Banka uspostavila poslovnu saradnju i potpisala Ugovor o zaštiti podataka o ličnosti.
4. Da li Banka ima pravo da prenese Vaše podatke van granica Republike Srbije?Banka može da prenese Vaše podatke u druge države ili međunarodne organizacije pod sledećim uslovima:
 1. ukoliko ta država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili ta međunarodna organizacija obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose; ili
 2. ukoliko su obezbeđene odgovarajuće mere zaštite za obradu podataka, u skladu sa zakonom
 3. ukoliko gore navedeni uslovi nisu ispunjeni, prenos se može obaviti samo u sledećim slučajevima:
  • Izričito ste pristali na prenos podataka;
  • Prenos je neophodan za izvršenje ugovora između Vas i Banke, kao što je izvršenje naloga (npr. prenos na račun u drugoj državi) ili za primenu predugovornih mera na osnovu Vašeg zahteva ili za zaključenje i izvršenje ugovora koji je sklopljen u Vašem interesu;
  • Prenos je neophodan za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu pravnog zahteva; ili
  • Prenos je neophodan za ostvarivanje važnog javnog interesa.
5. Koliko dugo će Banka čuvati Vaše podatke o ličnosti?
Banka će čuvati podatke o ličnosti do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, odnosno u rokovima koji su propisani relevantnim zakonima i drugim propisima (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, itd) ili u roku neophodnom za ostvarivanje potraživanja i zaštitu prava i legitimnih interesa. Konkretno:
 • Ako sklopite ugovor sa Bankom, Vaši podaci o ličnosti će biti čuvani dok god je ugovor na snazi.
 • Ako je obrada podataka propisana zakonom, podaci će se čuvati u roku koji je dat u relevantnim zakonskim odredbama i u svakom slučaju u roku neophodnom za ostvarivanje potraživanja i zaštitu prava i legitimnih interesa (npr. najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma).
 • Podaci i dokumentacija se mogu čuvati i duže od određenih rokova, za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira na to da li je postupak pokrenut od strane Vas, Banke ili trećih lica, i radi zaštite legitimnog interesa Banke ili trećih lica.
6. Koja su Vaša prava po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti?
Imate sledeća prava:
 • Možete zahtevati da znate u koje svrhe obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, koje kategorije podataka čuvamo i obrađujemo, odakle oni potiču, koje su kategorije primalaca tih podataka (naročito primalaca u drugim državama i međunarodnim organizacijama), period čuvanja kao i Vaša prava (pravo na pristup).
 • Možete zahtevati ispravku ili/i dopunu svojih podataka kako bi bili potpuni i tačni (pravo na ispravku), podnošenjem dokumenta koji opravdava potrebu za ispravkom.
 • Možete tražiti ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (pravo na ograničenje obrade).
 • Možete podneti prigovor na dalju obradu Vaših podataka (pravo na prigovor).
 • Možete tražiti brisanje Vaših podataka iz naše evidencije (pravo na brisanje).
 • Možete tražiti prenos Vaših podataka koje Banka čuva bilo kom drugom rukovaocu (pravo na prenosivost).
 • U slučaju isključivo automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje koje proizvodi pravne posledice po Vas ili značajno utiče na Vaš položaj, Banka primenjuje odgovarajuće mere za zaštitu Vaših prava, sloboda i legitimnih interesa i obezbeđuje učešće fizičkog lica u donošenju odluke, pravo da izrazite svoj stav i da tražite obrazloženje odluke donete na ovaj način, kao i pravo da osporite takvu odluku.
 • Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku. To neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na Vašem pristanku pre nego što je isti povučen.
 • Pravo na pritužbu Povereniku: Ukoliko smatrate da su Vaša prava na bilo koji način ugrožena, imate pravo da uložite pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Adresa Poverenika je Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, tel: +381 11 3408 900.
7. Kako možete da ostvarite svoja prava?
Za ostvarivanje svojih prava možete pisanim putem kontaktirati Službu za odnose sa klijentima, Ulica Vuka Karadžića 10, Beograd ili poslati i-mejl na adresu office@eurobank-direktna.rs. Banka će nastojati da obradi Vaš zahtev u roku od 30 dana po njegovom prijemu. Ovaj period može biti produžen za dodatnih 60 dana, ukoliko se proceni da je neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. U slučaju produžetka gore navedenog perioda, Banka će Vas o tome obavestiti u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg zahteva. Ove radnje Banka vrši bez naknade. Međutim, ako je zahtev očigledno neosnovan i/ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Banka može, nakon informisanja klijenta, da naplati nužne administrativne troškove ili da odbije da postupi po zahtevu.
8. Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Možete da kontaktirate Lice za zaštitu podataka o ličnosti po bilo kom pitanju koje se tiče obrade Vaših podataka, putem adrese Ulica Vuka Karadžića 10, Beograd ili slanjem i-mejla na adresu elektronske pošte:dpo@eurobank-direktna.rs.
9. Kako Banka štiti Vaše podatke o ličnosti?
U skladu sa prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika po prava i slobode fizičkih lica, Banka sprovodi mere zaštite kako bi se postigao odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.
Primenjujemo odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bismo osigurali bezbednost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti, njihovu zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, zabranjenog prenosa, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa i bilo kojeg drugog oblika nezakonite obrade.
Pristup podacima o ličnosti u Banci je zaštićen nizom mera koje podrazumevaju fizičku zaštitu podataka i tehničke sisteme zaštite. Bankarske aplikacije i baze podataka su zaštićene adekvatnim sistemima zaštite radi garancije poverljivosti, integriteta i raspoloživosti. Pristup podacima je omogućen samo ovlašćenim korisnicima.
Pristup podacima je dozvoljen samo autorizovanim korisnicima, procesima ili programima, uz autentifikaciju i autorizaciju. Svaki zaposleni koji pristupa bankarskim aplikacijama ima svoje korisničko ime i šifru. U slučaju prenosa podataka u inostranstvo ili u slučaju da Banka angažuje podobrađivače, primenjuju se zakonom propisane mere zaštite kako bi se postigao adekvatan nivo zaštite podataka.
10. Ažuriranje ovog obaveštenja
Banka ima pravo izmene ovog obaveštenja. U tom slučaju, Banka će ažurirano obaveštenje objaviti na svom veb sajtu.
Top