Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Obaveštenje svim klijentima Eurobank a.d. iz Beograda o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

31 Jul 2020.

Poštovani/a, U skladu sa tačkom 2. stav 1. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, broj 103/2020), i Odluke Izvršnog odbora Banke broj: 01-19465/20 od 30.07.2020. godine o sprovođenju mera i aktivnosti u vezi sa primenom Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19, Eurobank a.d. (u daljem tekstu: Banka) klijentima Banke fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: dužnik ili klijent) upućuje:

P O N U D U ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)

1. Banka Vam ovim putem nudi mogućnost zastoja u otplati Vaših obaveza koje imate prema Banci (moratorijum) po osnovu kredita i kreditnih proizvoda (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice), kao i na obaveze po osnovu drugih proizvoda Banke (obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija u delu koji se odnosi na garancijske naknade).

2. Moratorijum se primenjuje na obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.
Ukoliko Vaše obaveze po proizvodima navedenim u tački 1. stav 1. ove ponude koje su dospele u julu 2020. godine nisu izmirene – moratorijum se, osim na obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, primenjuje i na neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.

Objavljivanjem obaveštenja o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum) na internet prezentaciji Banke dana 31.07.2020. godine, smatra se da je ponuda dostavljena svim Klijentima.

Ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi zastoja otplate obaveza (moratorijum) iz prethodne tačke ne odbijete ponudu, smatraće se da ste ovu ponudu prihvatili.

Zastoj u otplati (moratorijum) proizvodi pravno dejsto istekom roka od 10 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Banke – 10.08.2020 godine.

3. Tokom trajanja moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

 • Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.

Za klijente fizička lica, pravna lica i preduzetnike koji pripadaju segmentu mikro kredita, Banka redovnu (ugovorenu) kamatu obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma) a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke Narodne banke Srbije.

Za klijente pravna lica iz segmenta korporativnih klijenata, Banka redovnu (ugovorenu) kamatu obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.

4. Klijent može da odbije ponudu po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu, i to:

 • elektronskim putem popunjavanjem forme kreirane za ovu namenu koja je dostupna na internet prezentaciji Banke www.eurobank.rs
 • obaveštenjem putem elektronske pošte na adresu PrimenaMoratorijuma@eurobank.rs
 • putem redovne pošte na adresu sedišta Banke, ul. Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd;
 • besplatnim pozivom Kontakt centra Banke na broj telefona 0800 1111 44 (pozivi sa fiksnog broja) ili +381 11 2023 353 (pozivi sa mobilnih mreža) odabirom opcije 7
 • u poslovnim prostorijama Banke popunjavanjem obrasca, koji je kreiran od strane Banke za ovu svrhu.

Ukoliko klijent želi da odbije ponudu u celosti slanjem elektronske pošte na adresu PrimenaMoratorijuma@eurobank.rs ili putem redovne pošte na adresu sedišta Banke, u tu svrhu, a radi pravilne identifikacije klijenta, potrebno je u imejl poruci navesti sledeće podatke:

Za fizička lica:

 • ime i prezime klijenta
 • JMBG.

Za pravna lica i preduzetnike:

 • naziv i adresu sedišta
 • matični broj.

Ukoliko klijent želi da odbije ponudu po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu slanjem elektronske pošte na adresu PrimenaMoratorijuma@eurobank.rs ili putem redovne pošte na adresu sedišta Banke, u tu svrhu, a radi pravilne identifikacije klijenta, potrebno je u imejl poruci navesti sledeće podatke:

Za fizička lica:

 • ime i prezime klijenta
 • JMBG
 • vrstu kredita npr. potrošački, gotovinski, stambeni (ukoliko niste sigurni za ovaj podatak, molimo Vas da navedete broj ugovora/kreditne partije, godinu odobrenja istog i sl.)
 • kreditnu karticu (navesti vrstu kreditne katrice npr. MaserCard Standard, ili VisaClassic, ili MasterCard Manchester United, ili Euroline Dina ili MasterCard Gold Standard ili druga kreditna kartica, ili broj kreditne kartice koji se nalazi upisan na samoj kreditnoj kartici)
 • za odobreno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu navesti broj tekućeg računa

Za pravna lica i preduzetnike:

 • naziv i adresu sedišta
 • matični broj
 • ime i prezime zakonskog zastupnika ili registrovanog ovlašćenog lica kod APR
 • navođenje ugovora o kreditu zaključenim sa Bankom ili kreditne partije (ukoliko niste sigurni za ovaj podatak, molimo Vas da navedete vrstu kredita npr. revolving kreditna linija, kredit za obrtna sredstva, kredit za kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju poslovnog prostora, godinu odobrenja istog i sl.)
 • navođenje broja bankarske garancije i ugovora o bankarskoj garanciji
 • kreditnu poslovnu karticu MasterCard Business kartica (ukoliko ima više izdatih kreditnih kartica navesti broj kreditne kartice koji se nalazi upisan na samoj kreditnoj kartici)
 • za odobreno dozvoljenog prekoračenje po tekućem računu navesti broj tekućeg računa.

5. Klijent može da odustane od primene moratorijuma po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu tokom njegovog trajanja, ako to dužnik zatraži od Banke, shodno načinu za odbijanje ponude iz tačke 4. stava 1. ove ponude, kao i ako u celini izvrši uplatu dospele a neizmirene obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom.

U slučaju odustanka od primene moratorijuma na način iz prethodnog stava ove tačke, smatra se da dužnik nije prihvatio ponudu, odnosno moratorijum.

6. U slučaju da rok važenja dozvoljenog prekoračenja po računu odnosno kreditnoj kartici ističe tokom trajanja moratorijuma važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava se za period trajanja moratorijuma odnosno za 2 meseca od dana isteka.

7. Po prestanku moratorijuma, redovna kamata obračunata na način iz tačke 3. ove ponude ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda banke i ne pripisuje se glavnici duga.

Banka će svim klijentima koji su koristili moratorijum za anuitetne kredite, dostaviti novi plan otplate putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova.

Nakon dostavljanja plana otplate iz stava 3. ove tačke, klijent može, u roku od sedam dana po dostavljanju, od Banke zahtevati da umesto načina otplate iz stava 1. ove tačke, po prestanku moratorijuma:

1) izmiri sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);
2) izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

8. Reprezentativni primeri iznosa obaveza po osnovu konkretnog kredita/kreditnog proizvoda/drugog proizvoda – pre i nakon prestanka moratorijuma do kraja perioda otplate
( kliknite za prikaz reprezentativnih primera )

Top