Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stara devizna štednja

Servisiranje “stare” devizne štednje

Eurobank Direktna a.d. kao pravni sledbenik Nacionalne štedionice –banke servisira konverziju deviznih štednih uloga u obaveznice Republike Srbije i isplatu obveznica za štediše banaka koje su u postupku stečaja ili likvidacije i vrši isplatu obveznica za štediše bivše Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica sa vlasničkih računa CRHoV-a

Spisak banka koje su u postupku stečaja ili likvidacije
 • Slavija banka AD
 • Privredna banka Novi Sad
 • Valjevska banka
 • JIK banka
 • Požarevačka banka
 • Šabačka banka
 • Loznička banka
 • Beobanka
 • Jugobanka
 • Invest banka
 • Borska banka
 • Dafiment banka
 • Banka privatne privrede Crne Gore – Jugoskandik
Za sva sporna potraživanja po štednji banaka štediše se trebaju obratiti Agenciji za osiguranje depozita ili Privrednom sudu u Beogradu.

Pravo na konverziju i isplatu

Pravo na konverziju i isplatu dospelih obveznica ostvaruju građani koji su na dan 4. jula 2002. godine, imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Zakonim o regulisanju javnog duga. Vlasnici deviznih knjižica i računa, bivših Republika SFRJ i državljani bivših republika SRJ moraju sačekati deobni bilans - okončanje postupka sukcesije, za namirenje svojih potraživanja. Članom 3. Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana, isti prelazi u dug Republike Srbije i Republike Crne Gore- srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika.

Pravo na konverzije utvrđuje se po svakom deviznom ulogu. Štediša koji je imao više partija, ostvaruje po svakoj partiji svoje pravo na tranše po godinama. Po izvršenoj konverziji, Banka uručuje štediši potvrdu o konverziji uloga u obveznice Republike Srbije i njihovom registrovanju na vlasnički računu kod CRHoV-a.
Konverzijom štednje u obveznice RS, otvaraju se vlasnički računi u Centralnom Registru Hartija od Vrednosti(CRHoV). Za konverziju štednje u obveznice i raspolaganje sa sredstvima sa vlasničkog računa u CRHoV-u, klijenti mogu da daju ovlašćenje koje treba da bude overeno u Sudu ili Konzulatu.

Pravo na konverziju i Isplatu deponenata Dafiment banke i Banke privatne privrede Crne Gore (Jugoskandik)

Na osnovu člana 5. Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana položene kod Dafiment banke a.d. Beograd i Banke Privatne Privrede Crne Gore d.d. Podgorica ( Sl. list SRJ br.36/2002) i Odluke o emisiji obveznica Republike Srbije za izmirenje navedene obaveze, konvertuju se svi devizni ulozi ove dve banke u obveznice RS preračunate u valutu EUR. Narodna banka Srbije obrađuje sve podatke vezane za štediše Dafiment banke a.d. Beograd,u likvidaciji i Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica,u stečaju,Komisija utvrdjuje visinu potraživanja. Eurobank Direktna a.d. Beograd samo servisira konverziju i isplatu za deponente ove dve banke u skladu sa Zakonom.Pravo na konverziju utvrđuje se po deponentu – građaninu, na osnovu matičnog broja. Štediša koji je imao više ugovora, ostvaruje svoje pravo po jednoj partiji koja predstavlja zbir svih ugovora i ostvaruje pravo na jednu tranšu po godini. Pravo na konverziju i isplatu dospelih obveznica imaju samo građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Po izvršenoj konverziji, Banka uručuje štediši potvrdu o konverziji uloga u obveznice Republike Srbije i njihovom registrovanju na vlasnički računu kod CRHoV-a. Konverzijom štednje u obveznice RS, otvaraju se vlasnički računi u Centralnom Registru Hartija od Vrednosti. Za konverziju štednje u obveznice i raspolaganje sa sredstvima sa vlasničkog računa u CRHoV-u, klijenti mogu da daju ovlašćenje koje treba da bude overeno (u Sudu ili Konzulatu).

Servisiranje “stare” devizne štednje Jugobanke Jugbanke a.d.Kosovska Mitrovica

Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije, donetoj na sednici dana 23. Maja 2013. god i objavljenoj u Sluzbenom glasniku RS broj 103/2013 dana 26. novembra 2013 god. , prestala da važi Uredba o bližim uslovima i načinu isplate devizne štednje gradjana položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica. Sa danom objavljivanja ove Odluke Ustavnog Suda prestala je da važi ova Uredba pa samim tim Eurobank Direktna a.d. kao pravni sledbenik banke Nacionalna stedionica Banka a.d. nije više isplatna banka za depozite polozene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica.
Za klijente koji nisu izvršili konverziju stare devizne štednje položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica, Vlada Republike Srbije će odrediti banku koja će servisirati staru deviznu štednju građana položenu kod Jugobanke Jugbanke Kosovska Mitrovica, i bliže urediti pitanja koja se odnose na servisiranje te štednje.


Klijenti koji su obavili konverziju stare devizne štednje Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica u elektronske obveznice i poseduju vlasničke račune CRHoV-a će se i dalje obraćati ekspoziturama Eurobank Direktna a.d. Beograd.

Isplata stare devizne štednje prema novousvojenom Zakonu o regulisanju javnog duga RS po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ:

Zakon o regulisanju javnog duga RS po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ je Stupio na snagu 31.12.2016. godine.

Shodno Zakonu, Ministarstvo finansija – uprava za javni dug je 23.02.2017. godine objavilo poziv gradjanima sa teritorije bivših republika SFRJ koji su imali štednju položenu kod poslovnih banaka u Republici Srbiji ili nekoj republici bivše SFRJ, kao i građanima Republike Srbije koji su staru štednju položili kod poslovnih jedinica banaka u bivšim republikama SFRJ , da svoja potraživanja prijave Ministarstvu finansija, Upravi za javni dug sa adresom 11000 Beograd, Sremska 3-5 počev od 06.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije potrebno je obratiti se Ministarstvu finansija na navedenu adresu ili mail staradevizna@komisijasds.gov.rsTel. Ministarstva finansija je 011/2021-118,011/2021-119

Top