Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Mastercard debitna beskontaktna kartica vezana za dinarski i devizni račun

Eurobank Direktna platne kartice-MasterCard debitna beskontaktna kartica vezana za dinarski i devizni račun
 • Plaćanje robe i usluga na POS terminalima na svim mestima obeleženim oznakom Mastercard 
 • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka
 • Najnovija čip tehnologija i beskontaktna plaćanja i podizanja gotovine koja se odvijaju  jednostavnim i brzim prislanjanjem kartice blizu POS i ATM terminala sa znakom Icon
 • Do 4000 dinara, beskontaktno plaćanje u Srbiji vršite prislanjanjem kartice, bez unosa PIN
  koda, a za veće iznose, sa unosom PIN koda.
 • Plaćanja preko interneta uz 3D Secure zaštitu 
 • Mogućnost da proverite stanje i promet po kartici putem e-B@nking / m-B@nking, kao i na našim bankomatima poslednje generacije.
 • Mogućnost SMS obaveštenja o svim nastalim transakcijama.

Način plaćanja

Sa svojom Mastercard debitnom beskontaktnom karticom vezanom za dinarski i devizni račun možete u zemlji i inostranstvu vršiti plaćanja roba i usluga i podizanje gotovine do iznosa stanja na Vašem dinarskom i deviznom računu.

Transakcije u Republici Srbiji

 • Sve transakcije po kartici koje želite da realizujete u Republici Srbiji, Banka će obračunati i naplatiti u dinarima zaduživanjem Vašeg dinarskog tekućeg računa.
 • Ukoliko novac podižete na bankomatima Eurobank Direktne, možete izabrati račun sa koga želite da se izvršiti isplata. U slučaju da se isplata vrši sa deviznog računa, Banka će izvršiti konverziju po važećem kupovnom kursu za devize Eurobank Direktne za valutu EUR.
 • Za plaćanje željene transakcije potrebno je da na bar jednom od računa (dinarskom ili deviznom tekućem računu) bude raspoloživo dovoljno sredstava da bi se platio celokupnan iznos transakcije, računajući i eventualnu proviziju.
 • Ukoliko na dinarskom računu nemate dovoljno raspoloživih sredstava kojima bi se platio celokupan iznos, Banka će u celosti zadužiti Vaš devizni račun, obračunom po kupovnom kursu za devize Eurobank Direktne iz kursne liste važeće na dan knjiženja za valutu EUR.
 • Ukoliko ni na jednom računu nema sredstava za plaćanje celokupnog iznosa, transakcija ce biti odbijena, (iznosi raspoloživi na računima se ne sabiraju).

Transakcije u inostranstvu

 • Sve transakcije u stranoj valuti koje realizujete u inostranstvu, Banka će obračunati i naplatiti u valuti EUR, zaduživanjem Vašeg deviznog računa.
 • Za plaćanje transakcije potrebno je da na bar jednom od računa (deviznom ili dinarskom tekućem računu) bude raspoloživo dovoljno sredstava da bi se platio celokupan iznos transakcije, računajući i eventualnu proviziju.
 • Ukoliko na deviznom računu nemate dovoljno raspoloživih sredstava u valuti EUR, Banka će plaćanje u celosti (transakcija+provizija) izvršiti zaduživanjem Vašeg dinarskog tekućeg računa po prodajnom kursu za devize Eurobank Direktne koji se primenjuje na dan knjiženja transakcije.
 • Ukoliko transakciju izvršite u drugoj stranoj valuti, vrši se konverzija u valutu EUR po kursu Mastercard na dan zaduženja. Ukoliko ni na jednom od Vaših računa nema sredstava za plaćanje celokupnog iznosa,, transakcija će biti odbijena, (iznosi raspoloživi na računima se ne sabiraju)

Uslov za dobijanje MasterCard debitne beskontaktne kartice vezane za dinarski i devizni račun

Uslov za dobijanje međunarodno važeće Mastercard debitne beskontaktne platne kartice Eurobank Direktne vezane za dinarski i devizni račun je da ste punoletni i da posedujete vežaću ličnu kartu ako ste rezident, odnosno važeći pasoš ukoliko ste nerezident.

Kao korisnik kartice morate imati otvoren tekući dinarski račun i devizni račun kod Eurobank Direktne, ukoliko nemate otvorene tekuće račune, Banka će Vam ih otvoriti prilikom podnošenja Zahteva za izdavanje kartice.
Top