Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Posebna ponuda stambenih kredita za kompleks Novi Dorćol

Eurobank Direktna je posebno prilagodila svoju ponudu stambenih kredita potrebama savremenih korisnika koji tragaju za modernom oazom u samom srcu Beograda. Potražite Vaš razlog za osmeh u novom domu u okviru stambeno - poslovnog kompleksa Novi Dorćol

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 360 meseci
 • Sredstva obezbeđenja - 2 menice, hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja je predmet kupovine ili drugoj nekretnini ukoliko je procenjena vrednost minimalno 30% iznad iznosa kredita, osiguranje nepokretnosti.

Uslovi i primer kredita (Novi Dorćol)

 • Nominalna kamatna stopa:
  • od 6,35% (2,67% + 6M Euribor) - za kredit osigurane preko NKOSK-a
  • od 6,58% (2,90% + 6M Euribor) - za kredit bez NKOSK osiguranja
 • Efektivna kamatna stopa
  • od 6,80% - za kredit osiguran kod NKOSK-a
  • od 6,86% - za kredit bez osiguranja preko NKOSK-a
Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatom:*
  Karakteristike kreditaStambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
  Valuta kredita** Kredit indeksiran u EURKredit indeksiran u EUR
  Kupoprodajna cena 100.000 EUR 100.000 EUR
  Učešće 20% 20.000 EUR 20.000 EUR
  Iznos kredita 80.000 EUR 80.000 EUR
  Rok otplate 360 meseci 360 meseci
  Nakanada za obradu zahteva 0% 0%
  Iznos mesečne rate do 31.12.2024 422 EUR 422 EUR
  Iznos mesečne rate od 31.01.2025 501 EUR513 EUR
  Ukupan iznos kredita za otplatu 183.105 EUR185.994 EUR
  NKS*** promenljiva, godišnja 6,35% (2,67% + 6M Euribor)6,58% (2,90% + 6M Euribor)
  EKS**** promenljiva 6,88%6,93%

*Primer se odnosi na klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj.

**Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

*** Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6M Euribora i fiksne marže. Banka za vrednost 6M Euribora primenjuje vrednost koja je zvanično objavljena 2 radna dana ranije, a koja važi na dan primene. Usklađivanje kamate vrši se svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope dva radna dana ranije u odnosu na dan usklađivanja. Izmenjena kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa mesec dana nakon izvršene promene.

**** EKS je obračunat na dan 09.07.2024. pri čemu je korišćena vrednost 6M Euribora u iznosu od 3,68%. U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

Pregled troškova (RSD)Stambeni kredit bez osiguranja kod NKSOK-a Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a
Menica x 2100 RSD (50 RSD po menici)100 RSD (50 RSD po menici)
Osnovni izvestaj kreditnog biroa246 RSD246 RSD
Overa založne izjave10.800 RSD10.800 RSD
Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti)40 EUR (u RSD protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti540 RSD540 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti14.000 RSD14.000 RSD
Upis hipoteke56.590 RSD56.590 RSD
Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a/30 EUR (u RSD protivvrednosti)
Premija NKOSK-a, za trošak osiguranja kod NKOSK-a od 1.50% - 3.50% po važećem Tarifniku NKOSK-a/1.400 EUR (u RSD protivvrednosti)

Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže. U skladu sa Odlukom NBS- a od septembra 2024.godine, naknada za prevremenu otplatu kredita se ne naplacuje do 31.12.2024.godine. Nakon 31.12.2024. godine, naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Ponuda važi za kupovinu nepokretnosti od izabranog investitora.

Povezana dokumenta

Top