Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti za refinansiranje

Stambeni krediti za refinansiranje osigurani kod NKOSK-a za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za refinansiranje
 • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Učešće: bez učešća
 • Iznos kredita: do 250.000 EUR
 • Period otplate: do 360 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 5,65%, promenljiva (6mEuribor+2,90%)
 • Efektivna kamatna stopa: od 6,11%
 • Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:

  Valuta kredita* Dinarski kredit indeksiran u EUR
  Iznos kredita (EUR) 30.000 EUR
  Rok otplate (u mesecima) 360 meseci
  Naknada za obradu kredita 0%
  Iznos mesečne rate(u EUR) 175 EUR
  Ukupno za otplatu (EUR) 65.054 EUR
  NKS** (promenljiva, godišnja) 5,65%
  EKS*** na dan 30.12.2022. 6,39%

  *Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
  **Kamatna stopa je promenljiva. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene. Na dan 30.12.2022. vrednost 6mEuribora= 2,75%.

  *** U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:
  Pregled troškova (RSD) Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a
  Menica x 2 100 RSD (50 RSD po menici)
  Osnovni izvestaj kreditnog biroa 246 RSD
  Overa založne izjave 10.080 RSD
  Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti)
  Izdavanje lista nepokretnosti 540 RSD
  Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR (u RSD protivvrednosti)
  Upis hipoteke 22.640 RSD
  Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a 30 EUR (u RSD protivvrednosti)

  Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.
  Naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Pogledajte spisak ekspozitura u kojima možete  podneti zahtev za Eurobank Direktna stambeni kredit ovde

Povezana dokumenta

Top