Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti za refinansiranje

Stambeni krediti za refinansiranje osigurani kod NKOSK-a za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za refinansiranje
 • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Učešće: bez učešća
 • Iznos kredita: do 250.000 EUR
 • Period otplate: do 360 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 6,24%, promenljiva (6mEuribor+2,90%)
 • Efektivna kamatna stopa: od 6,75%
 • Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:

  Valuta kredita* Dinarski kredit indeksiran u EUR
  Iznos kredita (EUR) 30.000 EUR
  Rok otplate (u mesecima) 360 meseci
  Naknada za obradu kredita 0%
  Iznos mesečne rate(u EUR) 186 EUR
  Ukupno za otplatu (EUR) 69.240 EUR
  NKS** (promenljiva, godišnja) 6,24%
  EKS*** na dan 04.04.2023. 7,04%

*Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
**Kamatna stopa je promenljiva, godišnja i usklađuje se svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište.
***EKS je obračunat na dan 04.04.2023. pri čemu je korišćena vrednost 6M Euribora u iznosu od 3.34%.
*** U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

  Pregled troškova (RSD) Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a
  Menica x 2 100 RSD (50 RSD po menici)
  Osnovni izvestaj kreditnog biroa 246 RSD
  Overa založne izjave 10.080 RSD
  Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti)
  Izdavanje lista nepokretnosti 540 RSD
  Procena vrednosti nepokretnosti 14.000 RSD
  Upis hipoteke 22.640 RSD
  Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a 30 EUR (u RSD protivvrednosti)

  Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.
  Naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Pogledajte spisak ekspozitura u kojima možete  podneti zahtev za Eurobank Direktna stambeni kredit ovde

Povezana dokumenta

Top