Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obaveštenje klijentima Eurobank a.d. o prestanku važenja zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

Poštovani/a,U skladu sa “Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema” (Službeni glasnik RS, broj 103/2020), kao i na osnovu prihvatanja ponude za zastoj u otplati obaveza sa Vaše strane, Eurobank a.d. (u daljem tekstu Banka) je primenila zastoj u otplati Vaših obaveza počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da shodno odredbama navedene Odluke NBS zaključno sa 30. septembrom 2020. godine prestaje važenje zastoja u otplati (moratorijum), nakon čega ste dužni da nastavite sa otplatom svojih obaveza prema Banci počev od prve naredne obaveze koja dospeva nakon prestanka moratorijuma.

Posebno želimo da obavestimo klijente koji su prihvatili primenu moratorijuma u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, broj 33/2020) u trajanju od 3 meseca počev od 31. marta 2020. godine (u daljem tekstu prvi moratorijum) da će Banka, postupajući po Instrukciji Narodne banke Srbije К.Г. br.2490/1/20 od 17. septembra 2020. godine koja je doneta u cilju ujednačavanja efekata primene propisanih mera iz prvog i drugog moratorijuma, nakon isteka perioda zastoja u otplati po drugom moratorijumu izvršiti umanjenje preostalog iznosa duga za iznos redovne (ugovorene) kamate koja je kapitalizovana i u tu glavnicu uključena po prestanku prvog moratorijuma i taj iznos pridružiti kamati obračunatoj u periodu drugog moratorijuma i tako dobijeni iznos ravnomerno rasporediti na preostali rok trajanja kredita. Na ovaj način biće anuliran materijalni efekat pripisa obračunate kamate za period trajanja prvog moratorijuma glavnici, odnosno stanje Vašeg duga biće isto kao da pripisa kamate glavnici nije ni bilo.

Banka će Vam u skladu sa navedenim, u narednom periodu, dostaviti obaveštenje o tačnom datumu prestanka zastoja za konkretan proizvod, zajedno sa novim planom otplate (ukoliko je obavezan za konkretan proizvod) koji će sadržati podatke o stanju duga nakon prestanka moratorijuma, a koje obaveštenje će bliže objasniti postupanje Banke u skladu sa instrukcijama Narodne banke Srbije.
Nakon dostavljanja plana otplate, imate i mogućnost dva alternativna načina otplate, odnosno da u roku od sedam dana po dostavljanju, da umesto načina otplate predstavljenog u planu otplate:
1) Izmirite sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma - glavnicu i redovnu kamatu)
2) Izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Dodatno, sa ciljem da klijenti u najskorijem roku dobiju informaciju o prvoj narednoj rati koja dospeva na plaćanje, Banka će nakon isteka moratorijuma pristupiti i informisanju klijenata putem sms/e-mail poruka sa informacijom o iznosu prve rate koja dospeva na naplatu počev od oktobra meseca.

Vaša Eurobank

Top