Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Rokovi za podnošenje prigovora

Ukoliko se prigovorom obraćate kao klijent fizičko lice, preduzetnik ili poljoprivrednik, ili kao davalac sredstva obezbeđenja potraživanja Banke prema klijentu fizičkom licu, preduzetniku i poljoprivredniku obaveštavamo Vas da je rok za podnošenje pisanog prigovora Banci 3 (tri) godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava ili pravnog interesa. Ukoliko se prigovorom obraćate u svojstvu pravnog lica rok za podnošenje prigovora je:

3 godine od dana kada je učinjena povreda prava ili pravnog interesa klijenta, ukoliko se klijent, pravno lice, obraća u svojstvu korisnika platnih usluga ili imaoca elektronskog novca

60 dana od dana kada je klijent saznao da je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa odnosno u roku od 3 godine od dana kad je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, ukoliko se klijent obraća kao korisnik usluga Banke po osnovu ugovora o kreditu, ugovora o depozitu, ugovora o sefu i ugovora koji se odnosi na devizne, devizno-valutne i menjačke poslove, ugovora o izdavanju garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao), kao i drugih usluga koje Banka pruža u skladu sa zakonom.

Top