Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pravo na pritužbu

Ukoliko niste zadovoljni dobijenim odgovorom na prigovor ili Vam taj odgovor nije dostavljen u zakonskom roku i ako ste se Banci prigovorom obratili kao fizičko lice, poljoprivrednik, preduzetnik ili pravno lice u svojstvu korisnika platnih usluga ili imaoca elektronskog novca imate mogućnost, da pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije (NBS) – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, podnesete pritužbu.
Rok za podnošenje pritužbe od strane fizičkog lica, preduzetnika, poljoprivrednika i pravnog lica kao korisnika platnih usluga ili imaoca elektronskog novca je šest (6) meseci od dana prijema odgovora na prigovor od Banke ili od protoka roka za dostavljanje tog odgovora.Uz pritužbu, potrebno je da Narodnoj banci Srbije dostavite prigovor koji ste uputili Banci, odgovor koji ste dobili od Banke, kao i propratnu dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz Vaše pritužbe.
Pritužbu možete podneti u pisanoj formi:
  • poštom na adresu Narodna banka Srbije, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd.
  • putem internet prezentacije Narodne Banke Srbije – www.nbs.rs
Top