Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Special offer - Belgrade Waterfront

POSEBNA PONUDA STAMBENIH KREDITA ZA KUPCE STANOVA U ZGRADAMA KOMPLEKSA BEOGRAD NA VODI


Prednosti naše Ponude su brojne:
  • Povoljnija kamatna stopa od 6,01%, EKS od 6,61%
  • Bez naknade za obradu zahteva
  • Brzo i lako do stana uz stambeni kredit Eurobank Direktne
Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatom:*
Naziv kreditaStambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
Valuta kredita** Dinarski kredit indeksiran u EURDinarski kredit indeksiran u EUR
Kupoprodajna cena 100.000 EUR100.000 EUR
Učešće 20% 20.000 EUR20.000 EUR
Iznos kredita 80.000 EUR 80.000 EUR
Rok otplate (u mesecima) 360 meseci 360 meseci
Naknada za obradu zahteva 0%0%
Iznos mesečne rate 485 EUR497 EUR
Ukupno za otplatu 177.833 EUR
180.766 EUR
NKS promenljiva godišnja 6,01% (2,67% + 6M Euribor)6,54% (3,20% + 6M Euribor)
EKS*** na dan 04.04.2023. 6,61%6,68%
*Primer se odnosi na klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj.** Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
***Kamatna stopa je promenljiva. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene. Na dan 04.04.2023. vrednost 6M Euribora = 3,34%.
**** U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a Stambeni kredit bez osiguranja kod NKSOK-a
Menica x 2 100 RSD (50 RSD po menici) 100 RSD (50 RSD po menici)
Osnovni izvestaj kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti) 40 EUR (u RSD protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti 540 RSD 540 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti 14.000 RSD 14.000 RSD
Upis hipoteke 113.170 RSD 113.170 RSD
Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a 30 EUR (u RSD protivvrednosti) /
Premija NKOSK-a, za trošak osiguranja kod NKOSK-a od 1.50%-3.50% po važećem Tarifniku NKOSK-a 4.375 EUR (u RSD protivvrednosti) /

Naknada za prevremenu otplatu: 0% - 1% u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.Sredstvo obezbeđenja - Hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini. Ponuda važi za kupovinu nepokretnosti od izabranog investitora.

Top