Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Program finansijske podrške Eurobank Direktna a.d. privrednim subjektima

Program finansijske podrške Eurobank Direktna a.d. privrednim subjektima radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID–19 izazvane virusom Sars-Cov-2 sa ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata

Eurobank Direktna a.d. u potpunosti podržava aktivnosti Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije na umanjenju efekata krize, odnosno na njenom što bržem prevazilaženju, a radi očuvanja likvidnosti privrednih subjekata.

U tom smislu, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije izazvane virusom Covid-19 (u daljem tekstu: Uredba), koju je usvojila Vlada Republike Srbije, Eurobank Direktna a.d. će odobravati kredite za finansiranje likvidnostii obrtnih sredstva (nov ili zanovljeni kredit), sa rokom do 36 meseci, uključujući i grejs period od 9 do 12 meseci sledećim licima:


 • licu sa sedištem u Republici Srbiji, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • licu koje nije u statusu neizmirenja obaveza prema regulativi NBS, uz ispunjenje drugih uslova definisanim Uredbom.
Karakteristike kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava:

Maksimalni iznos kredita– je iznos koji je jednak manjem od dva iznosa:
 • četvrtina, odnosno 25% prihoda korisnika kredita iz 2019. godine prema finansijskim izveštajima koje je korisnik kredita dostavio Agenciji za privredne registre za statističke svrhe za tu godinu ili
 • iznos od 3.000.000 evra (slovima: tri miliona evra i 00/100) – za kredite odobrene u evrima, odnosno iznosu jednakom dinarskoj protivvrednosti iznosa od 3.000.000 evra preračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu – za kredite odobrene u dinarima;
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou:
 • Za kredit indeksiran u EUR: 2,74%, promenljiva (3m Euribor+3%)*
 • Za kredit u RSD: 3,43%, promenljiva (1m Belibor+2,50%)*
*Na dan 04.05.2020.godine vrednost 3m Euribor je -0,261%, a 1M belibor 0,93%.

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou:
 • za kredit indeksiran u EUR: od 2,95%
 • za kredit u RSD: od 3,68%
Period otplate: do 36 meseci
Grace period: od 9-12 meseci (obavezan)
Naknade i troškovi koji padaju na teret Korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
Naknada za obradu kredita: 0,2% od vrednosti odobrenog kredita.
Trošak menica: 50 dinara po svakoj pojedinačnoj menici.
Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa:
 • za osnivača Korisnika kredita, u iznosu od 246,00 RSD
 • za Korisnika kredita – preduzetnik, u iznosu od 600,00 RSD,
 • za Korisnika kredita – pravno lice, u iznosu od 1.440 RSD.
Trošak pribavljanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama, prema tarifi nadležnog poreskog organa za preduzetnike
Obavezno obezbeđenje:
 • menice Korisnika kredita ,
 • menice vecinskog Vlasnika korisnika kredita (za pravna lica)
Dodatno obezbeđenje:
 • lične menice Korisnika kredita (za preduzetnike)
 • jemstvo drugog pravnog lica i/ili fizičkog lica,
 • depozit pravnog lica ili fizičkog lica
 • hipoteka i reda na nepokretnost,
 • zaloga na opremu ili vozila
 • ili drugo sredstvo obezbeđenja, u skladu sa Odlukom nadležnog sektora Banke.
Reprezentativni primer za kredite koji se odobravaju u skladu sa Uredbom
Vrsta kreditaKredit za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava Kredit za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
ValutaEUR u dinarskoj protivvrednostiRSD
Kriterijumi za indeksiranje kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećim na dan povlačenja sredstava kreditanema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 30.000 EUR3.000.000 RSD
Rok otplate (u mesecima)3636
Naknada za obradu kredita0,2% od vrednosti odobrenog kredita0,2% od vrednosti odobrenog kredita
Grace period12 meseci12 meseci
Mesečna rata1.286,47 EUR129.589,18 RSD
Ukupan iznos kredita koji će Korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda31.781,21 EUR3.221.887,87 RSD
NKS* na godišnjem nivou (promenljiva)2,74%3,43%
EKS**na godišnjem nivou (promenljiva)2,95%3,68%
*Za kredite u dinarskoj protivvrednsti EUR primenjuje se 3M Euribor, čija vrednost na dan 04.05.2020.godine iznosi -0,261%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
*Za dinarske kredite primenjuje se 1M Belibor, čija vrednost nadan 04.05.2020.godine iznosi 0,93%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope na mesečnom nivou, tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope.
**U obračun EKS-a su uključeni: Naknada za obradu kredita (0,2% od vrednosti odobrenog kredita), trošak menica (14 menica za Korisnika kredita i 2 menice za osnivača Korisnika kredita: 800 RSD), izveštaji Kreditnog biroa (Za osnivača Korisnika kredita u iznosu od 246,00 RSD i za Korisnika kredita – preduzetnik u iznosu od 600,00 RSD) i trošak pribavljanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama (630 RSD).
Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Eurobank Direktne a.d. na broj 0800 1111 44/opcija 5, poziv je besplatan, putem kojeg možete zakazati sastanak sa nekim od naših Savetnika za biznis u rasprostranjenoj mreži ekspozitura Eurobank Direktne širom Republike Srbije.
Napomena: U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti nosi kursni rizik – u slučaju povećanja vrednosti (jačanja) dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju smanjenja vrednosti (slabljenja) dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.
Top