Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Dokumentarno poslovanje

Ukoliko se bavite međunarodnim poslovanjem u okviru kojeg izvozite ili uvozite robu ili usluge, učestvujete na tenderu, obavljate radove, avansno plaćate, postavljate novu opremu - preporučujemo Vam da se obezbedite garancijom prvoklasne banke.

Eurobank Direktna a.d. izdaje i aranžira sve vrste garancija i akreditiva za potrebe svojih klijenata, u zavisnosti od vrste i namene posla - inkaso poslove, dokumentarne akreditive i garancije. Korisnici proizvoda dokumentarnog poslovanja su kreditno sposobni klijenti koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga i prodajom roba i vršenjem usluga u zemlji.

Inkaso poslovi (poslovi dokumentarne naplate) podrazumevaju otkup dokumenata od strane korisnika koja su prezentirana posredstvom banaka, čime se omogućava brzo i efikasno praćenje i plaćanje već izvršenog uvoza/izvoza robe uz istovremeni prijem svih neophodnih dokumenata za dalju manipulaciju robom. Banka kao posrednik omogućava sinhronizovanost u plaćanju i prijemu dokumenata.

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja i obezbeđenja. Izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu svog klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvršiti plaćanje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta o izvršenom izvozu u skladu sa unapred predviđenim uslovima datim u tekstu akreditiva. Garancija je instrument obezbeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta neopozivu obavezu da će platiti na poziv utvrđeni iznos korisniku garancije kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa.

Zahtevano obezbeđenje od strane banke za dokumentarno poslovanje:

  • gotovinski depozit kod Eurobank Direktne,
  • hipoteka prvog reda nad nepokretnošću pravnog ili fizičkog lica,
  • zaloga na pokretnoj imovini ili garancije prvoklasnih banaka
Top