Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation - Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane banke Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu Banka) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

Rukovalac

Rukovalac podacima je Banka Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, telefon: 0800 1111 44.

Svrha obrade i pravni osnov obrade

Banka podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih Zakona kojima se uređuje poslovanje Banke u Republici Srbiji. Banka prikuplja I obrađuje podatke lica u svrhu ispunjenja obaveza koje proističu iz ugovora sa licem na koje se podaci odnose. Svrha ove obrade je obrada naloga i zahteva koje su lica na koja se odnose podaci, dostavila putem Aplikacije a kao deo ugovorne obaveze. Podaci o ličnosti lica na koja se dati podaci odnose mogu se obrađivati i za sledeće potrebe: kontrole propisane zakonom, sprečavanje i suzbijanje nezakonitih radnji i unapređenje pruženih usluga, kao i u svrhu realizacije statusne promene rukovaoca, a na osnovu njegovih pravnih obaveza kao rukovaoca, ispunjenja ugovornih obaveza sa klijentima i zaposlenima i legitimnih interesa rukovaoca. Banka prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti samo i isključivo za navedene potrebe i samo u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade. Podaci koje popunjava korisnik Aplikacije treba da budu tačni i ažurni, u suprotnom Banka neće moći da postupi u skladu sa upitom lica na koje se podaci odnose.

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Banka se stara da preko Aplikacije prikuplja podatke o ličnosti na zakonit i odgovarajući način. Podaci o ličnosti su podaci koji posredno ili neposredno identifikuju lice na koje se odnose podaci, kao što je njegovo/njeno ime i prezime i kontakt podaci (npr. e-mail adresa, korisničko ime).Banka čuva evidenciju sa podacima o ličnosti koje su joj dostavila lica na koja se odnose podaci i obrađuje te podatke. Podaci o ličnosti se obrađuju u svrhu izvršenja ugovora ili saglasnost lica na koja se odnose podaci, samo u meri koja je neophodna za svrhu obrade i za vreme koje je potrebno u svakom pojedinačnom slučaju za postupanje Banke po upitu lica na koje se podaci odnose.

Primaoci podataka o ličnosti

Ukoliko je propisano Zakonom na osnovu sudske presude ili regulatorne odluke ili ako je to potrebno za zaštitu aplikativnog rešenja, Banka može podatke o ličnosti lica na koje se odnose podaci:

  • dostaviti nadležnim državnim organima kako bi se ispunili zahtevi propisani važećim zakonima ili u okviru obaveznih sudskih postupaka;
  • koristiti radi zaštite prava korisnika Aplikacije i sprečavanja prevare;
  • koristiti za uspostavljanje i održavanje bezbednosnih funkcija sistema, uključujući sprečavanje ili prekid napada na svoje sisteme ili mreže.
  • dostaviti zajedničkim rukovaocima u svrhu realizacije statusne promene.
Rok čuvanja podataka o ličnosti
Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni, odnosno do isteka poslovnog odnosa - ugovora. U slučaju raskida ugovora Banka može sačuvati podatke do isteka perioda zastarelosti pravnog postupka, kako je to definisano zakonom, a tačnije do deset (10) godina nakon raskida ugovora. Podaci se posle propisanog roka neće dalje obrađivati osim u slučaju kada zakonski propisi nalažu da Banka ima obavezu da ih i dalje čuva.


Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Banke. U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose. Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Banci primi od nje, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Banke, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Banke, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

Obraćanje Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji

Ukoliko lice na koje se odnose podaci smatra da je zaštita njegovih podataka o ličnosti na bilo koji način ugrožena, može se obratiti Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti , Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd , Tel: +381 11 3408 900

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U okviru poslovnog odnosa između Banke i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Banka primenjuje tehnike profilisanja koje uključuju korišćenje podataka o ličnosti, između ostalog, u sledećim slučajevima:

Email: dpo@eurobank-direktna.rs

Pošta: Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd

Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

U okviru poslovnog odnosa između Banke i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Banka primenjuje tehnike profilisanja koje uključuju korišćenje podataka o ličnosti, između ostalog, u sledećim slučajevima:

  • u sklopu metodologije za upravljanje rizicima kojima je Banka izložena
  • u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa banke i Lica na koje se podaci odnose.
Zaštita podataka o ličnosti
Banka preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurala da se lični podaci obrađuju na bezbedan način, čuvajući njihovu poverljivost i integritet i zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, zabranjenog prenosa ili pristupa i bilo kojeg drugog oblika nezakonite obrade.

Izmene obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti
S obzirom na to da se ovo obaveštenje i uslovi o zaštiti podataka o ličnosti koje ono sadrži mogu menjati, potrebno je da lica na koja se odnose podaci redovno proveravaju sadržinu ovog obaveštenja.

Top