Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa Vama,  imate  pravo u direktnom obraćanju Banci   pokušate da sporni odnos prevaziđete tako što ćete  uputite pisani prigovor poštom, preko internet prezentacije www.eurobank-direktna.rs, odnosno imejlom na adresu office@eurobank-direktna.rs ili u poslovnim prostorijama Banke.
Top